คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

เกี่ยวกับบรท.

 

 

 

History Life in Phuket

 

 

สาสน์จากคณบดี

“เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการบริการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย”

 

ยินดีต้อนรับสู่คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะการบริการและการท่องเที่ยวเป็นคณะที่ตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการบริการและการท่องเที่ยว

 

คณะการบริการและการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความมั่นคงและการพัฒนา และเป็นองค์กรที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษา คณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved