คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

เกี่ยวกับบรท.

 

 

 

Faculty


Name Education Email / Phone

ผศ.ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ (คณบดี)

Ph.D., Hospitality and Tourism, University of Surrey, UK.

promsivapallop(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6867

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล (ที่ปรึกษาคณบดี)

Ph.D. Mass Communications, University of Wisconsin, Madison, USA

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66)-7627-6802

สาขาการจัดการการบริการ

ผศ.ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน์ (หัวหน้าสาขาการจัดการการบริการ และธุรกิจ)

Ph.D., University of Surrey, UK.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66) -7627-6835

ผศ.ชัยนันต์  ไชยเสน

M.Sc., Food Management, University of Surrey, UK.

cchaiyasain (at) gmail.com

▪ (+66) -7627-6830

Dr. Ilian Assenov

Ph.D., Economics, Osaka University, Japan.

ilianassenov(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6862

อาจารย์คณพศ กาลเนาวกุล

MBA, Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66)-7627-6833

อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน

MBA, Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66)-7627-6815

อาจารย์กฤษณ์ สินเจริญกุล

Master of Business and Master of Professional Accounting, Australian National University, Australia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66)-7627-6868

Mr. Mitchell Amarando

M.Ed., M.A. and M.Sc., Eastern University St. Davids, PA. Certified Specialist of Wine

ajarnmitch (at) gmail.com

▪ (+66) -7627-6884

ผศ.ดร.ณารีญา  วีระกิจ

Ph.D., Hospitality Administration, Oklahoma

nareew15(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6865

อาจารย์ปฐวี  อินทร์สุวรรณโณ

 Master of Arts in Management (International) ,The University of Northampton, UK.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66)-7627-6836

อาจารย์ปทุมมาลัย  พัฒโร

MHE, Home Economics Education, University of the Philippines, Philippines.

pathummalai (at) gmail.com

▪ (+66) -7627-6831

ดร.ประทีป  เวทย์ประสิทธิ์

Ph.D., Hospitality and Tourism Administration, Oklahoma State University, US.

drprateep (at) gmail.com

▪ (+66) -7627-6832

อาจารย์พัชรพิมล  อภิธรรมบัณฑิต

M. Commerce, Hospitality Management, The University of New South Wales, Australia.

patcharapimon.a(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6866

Dr. Ramil Ravanes

Doctor of Business Administration, Colegio de San Juan de Letran, Philippines

dr.ramilravanes(at)gmail.com

▪ (+66)-7627-6834

Ms. Veronica Aguilos

Master of Business Administration with Distinction, Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66)-7627-6870

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.กุลดา  เพ็ชรวรุณ (หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว)

Ph.D., Hospitality Administration, Oklahoma State University, US.

kdtalk007(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6863

ดร.ชัชวัล  วงศ์วัฒนกิจ (ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ)

Doctor of Philosophy in Logistics Management, Chulalongkorn University, Thailand

cwongwattanakit (at) gmail.com

▪ (+66) -7627-6861

ผศ.ดร.อารีย์ฏา  ถิรสัตยาพิทักษ์ 

Ph.D. (Discipline: Tourismologie) Mention: Très honorable avec félicitations, Université de Perpignan Via Domitia, France.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66)-7627-6846

ดร.อภิรมย์  พรหมจรรยา

Ph.D., Université de Perpignan Via Domitia, France.

tongleave(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6845

ดร. ชยานนท์ ภู่เจริญ

Ph.D.(Economics) International Program, Chulalongkorn University, Thailand

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66) -7627-6838

Mr. Colin Gallagher

BA, The University of Westminster, UK.

colingallagher2010(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6877

Dr. Hongrui Zhu

Doctor of Philosophy จาก University of Otago, New Zealand

hongrui.zhu1988(at)gmail.com
hongrui.zhu(at)phuket.psu.ac.th

▪ (+66)-7627-6855

อาจารย์กมลธรณ์  พรหมพิทักษ์

Msc. Tourism Planning and Development, University of Surrey, UK.

kamontorn.p(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6847

Ms. Kristina Stosic

Master of Science in Human Resource Management and Training with Merit, University of Leicester, UK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66) -7627-6860

Dr. Mehri Yasami

Ph.D. in Tourism, University of Putra, Malaysia

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66)-7627-6854

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร

Ph.D., Tourism and Hospitality Management, Nottingham Trent University, UK.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66) -7627-6848

อาจารย์พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล

M.Sc. Natural Resources Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand.

pisit224455(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6851

อาจารย์รพีพรรณ์ เจียมทวีบุญ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

yingraphi555(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6852

อาจารย์สุมัธยา  ธรรมจักร

MA, Tourism Management, Victoria University of Wellington, New Zealand.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

▪ (+66) -7627-6849

อาจารย์สุรรักษ์ วิชชุปัญญ์กุล

MBA, Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand.

surarakstar(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6850

อาจารย์ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์

Master of Business Administration in International Tourism Management จาก Bremen University of Applied Sciences, Germany

supanutkrm(at)gmail.com

▪ (+66) -7627-6853

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved