คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

เกี่ยวกับบรท.

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางกลยุทธ์

2559-2562

วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการบริการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย

 

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2559 – 2562

 

1.

จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเข้าสู่ตลาดงานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นสงขลานครินทร์

 

2.

สร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา

 

3.

ก้าวสู่ความเป็นสากล พัฒนาคณะสู่การเป็น Education Hub ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชียและเตรียมความพร้อมระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล

 

4.

การบริหารองค์กรคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล รักษาความเป็นไทยและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

 

5.

สื่อสารการตลาดอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ

 

6.

การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

 

ปณิธาน "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

 

วัฒนธรรมขององค์กร เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ บูรณาการความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล

 

ค่านิยมร่วม: PRIDE

 

• ประสิทธิภาพมืออาชีพ

• นำประทีปการวิจัย

• มุ่งก้าวไกลสู่สากล

• ผสานผสมความแตกต่าง

• ร่วมใจสร้างคุณธรรม

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved