คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

บริการวิชาการ

 

 

 

Provide the needs of society, with the transfer of knowledge and new technologies that will be helpful in strengthening and sustaining development of the community and society

เกี่ยวกับการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการมีบทบาทและความรับผิดชอบในการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป

และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยการอบรมหรือให้คำปรึกษาตามความต้องการของชุมชนและสังคม

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆในการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ  คุณภาพชีวิต และสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

ข่าว และ กิจกรรม

 

 

  1. ข่าว
  2. กิจกรรม

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved