คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ศิษย์เก่า

 

 

 

Our alumni is a diverse and successful group from world class hospitality and tourism business leaders.

 

เกี่ยวกับศิษย์เก่าสัมพันธ์

“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาคณะ โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของคณะ

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

▪ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและคณะการบริการและการท่องเที่ยว

 

▪ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะการบริการและการท่องเที่ยว

 

▪ เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาคณะการบริการและการท่องเที่ยว

 

▪ เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมทางวิชาการระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

▪ จัดทำทะเบียนชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบันและประวัติศิษย์เก่า รวมทั้งรายชื่อและประวัติศิษย์เก่าดีเด่น

 

▪ เป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และ

ศิษย์เก่ากับคณะฯ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

 

▪ จัดทำข้อมูลข่าวสารของคณะฯ ในรูปของสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่า

ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณะ

 

▪ จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่าให้ได้รับความสะดวก และตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved