คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการการบริการ

โครงสร้างหลักสูตร

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

1 หน่วยกิต

กลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

86 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

33 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

44 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านธุรกิจ/ภาษาต่างประเทศ

9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกปฏิบัติงาน

6 หน่วยกิต

 

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved