คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

เกี่ยวกับปริญญาตรี

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ

 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตบริการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* ดังนี้

 

• กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

 

• กลุ่มวิชาการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

• กลุ่มวิชาการจัดการงานประชุมและกิจกรรมพิเศษ

 

*การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของทั้งสองสาขาขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการบริการ สามารถประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจการโรงแรม, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมหรือธุรกิจไมซ์ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารบริการด่วน และธุรกิจส่วนตัว

 

ความรู้สึกจากศิษย์เก่า

 

ณาตยา ชิตชลธาร

General Manager/ โรงแรมมะลิษา วิลล่า สวีท และ โรงแรมชูการ์ปาล์มกะรนรีสอร์ท

 

คณะนี้เปลี่ยนชีวิตพี่มาก จากคนที่ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม มาได้รู้ ชอบ และภูมิใจที่ได้เรียนและทำงานในแวดวงนี้ คณะนี้ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ นักศึกษามีโอกาสฝึกงานทุกปี ทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเรา เวลาทำงานจึงก้าวหน้าได้ต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องมาทดลองว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อย ตลอดการทำงาน 13 ปี พี่ได้ใช้ความรู้จากการเรียนที่นี่ ทั้งเรื่องความมั่นใจ รู้จักการวางแผนและคิดต่าง มาเกื้อประโยชน์ในการทำงาน พี่สามารถพูดได้เลยว่า ที่มีความสุขกับการทำงานทุกวันนี้ เพราะได้เรียนและทำงานมาถูกทาง

 

 

ศยามล ศิทธิฤทธิ์

Room Divisions Manager/ โรงแรมเดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

 

เรา ทำงานในแวดวงโรงแรม มักได้ยินคนพูดบ่อยๆ ว่าอยากได้เด็ก ม.อ. ไปทำงานด้วย เพราะนักศึกษามีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เลยรู้สึกภูมิใจทุกครั้ง เพราะเราก็จบจากสถาบันนี้ด้วย จุดเด่นของคณะเรา คือ รู้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการอะไร จึงสามารถสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ ที่นี่ไม่ได้สอนแค่ให้เรามีความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังสอนให้เราอดทน เพราะเราต้องฝึกงานตลอดทั้งสี่ปีที่ศึกษาอยู่ ทำให้เจอคนหลากหลาย รู้ว่าควรปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงเพื่อให้ดีต่องาน ดังนั้นเมื่อไปทำงานที่โรงแรมเชอราตันฯ จึงได้คัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นตั้งแต่ปีแรกที่ทำงานจากนั้นอีกสามปีต่อ มาก็ได้รางวัลผู้จัดการแห่งปีด้วย จึงภูมิใจมากค่ะ

 

 

สโรพร สะระยะ

Operation Director/บริษัทโอเรียนทอล อีเว้นท์ จังวัดภูเก็ต

 

ถ้าเรียนที่นี่แล้ว ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ เราได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์จริงๆ เพราะมีอาจารย์และวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตัวจริงมาให้ความรู้ด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานยังทำให้เราเห็นภาพการทำงานจริงได้ชัดเจนขึ้น จึงสามารถก้าวออกไปทำงานในสายอาชีพที่ต้องการอย่างมั่นใจ ไม่มีปัญหาเรื่องของภาษา แล้วเราก็สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีพัฒนาการที่ดีกว่าคนอื่นด้วยครับ

 

 

 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การนำเที่ยว และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรรมจริยธรรม มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* ดังนี้

 

 

• กลุ่มวิชาสหวิทยาการจัดการท่องเที่ยว

 

• กลุ่มวิชาธุรกิจสายการบิน

 

• กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว

 

*การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของทั้งสองสาขาขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่นำเที่ยวในและต่างประเทศ ตัวแทนนำเที่ยว เจ้าหน้าที่เรือสำราญ มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำสายการบิน เจ้าหน้าที่รับสำรองบัตรโดยสารประจำสายการบิน เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติ และ เจ้าของกิจการ

 

           

 

 

 

ความรู้สึกจากศิษย์เก่า

 

ศิราภรณ์ พูลภักดี

Guest Service Officer/ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัดประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

 

ประทับใจที่ได้เรียนหลักสูตรอินเตอร์ของที่นี่ เพราะทำให้เพิ่มทักษะด้านภาษาได้ประสบการณ์ตรงในการฝึกงาน และยังมีโปรแกรม Internship ที่ช่วยเราฝึกการทำงานด้านการบริการและการท่องเที่ยวก่อนทำงานจริง ช่วยเสริมความรู้ให้เชี่ยวชาญ พี่ขอแนะนำให้น้องๆ มาเรียนที่นี่ ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ เพราะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ทำให้เราได้เปรียบในการฝึกภาษากับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ

 

 

 

 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ

 

ในโลกยุคปัจจุบัน องค์กรในภาคธุรกิจบริการกำลังมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้กำลังพัฒนา ซึ่งการบริหารจัดการในองค์กรภาคธุรกิจบริการนี้มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากภาคการผลิต ดังนั้นหลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจในภาคบริการและกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตจะได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เข้ากับการบริหารงานของธุรกิจในภาคบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ มีทักษะเชิงปริมาณและทักษะเชิงคุณภาพในการบริหารจัดการองค์กร มีทักษะทางสังคมโดยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ จิตบริการ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งในปีการศึกษาสุดท้ายนั้นนักศึกษาทุกคนจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

 

 

• กลุ่มรายวิชาเฉพาะเลือกด้านธุรกิจ นักศึกษาสามารถได้รับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ

 

• กลุ่มรายวิชาเฉพาะเลือกด้านภาษาต่างประเทศ

 

แนวทางประกอบอาชีพ

 

บัณฑิตจะได้รับความรู้และมีศักยภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานในภาคบริการได้ อาทิเช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจภาคขนส่ง ธุรกิจสำรองห้องพักและตั๋วเครื่องบิน ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ อีกทั้งบัณฑิตจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการลงทุนและการบริหารธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในภาคบริการ

 

 

Follow us @

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved