คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาสำหรับสาขาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM)

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

 

สำหรับนักศึกษารหัส 59-60

 

สำหรับนักศึกษารหัส 61-62

 

สำหรับนักศึกษารหัส ID 63 เป็นต้นไป

 

 

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved