คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการการบริการ

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 54-58

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 59-62

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 54-58

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  185*   หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

45 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

20 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

3 หน่วยกิต

กลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

120 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

32 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

20 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

88 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

40 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะการโรงแรม

32 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

16 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

8 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12 หน่วยกิต

 

* แผนการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 186 หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 59-62

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

1 หน่วยกิต

กลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

90 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

45 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

21 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

45 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

33 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12 หน่วยกิต

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 63เป็นต้นไป

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

6 หน่วยกิต

xxxx

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

88 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

28 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

21 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

24 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

60 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาการจัดการการบริการ

30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

15 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 

15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12 หน่วยกิต

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved