คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 54-58

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 59-62

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

 

 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 185* หน่วยกิต

เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

45 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

20 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

3 หน่วยกิต

กลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร

2 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

120 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

20 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

88 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

52 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

36 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

20 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อการท่องเที่ยว

16 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

8 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12 หน่วยกิต

 

* แผนการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 186 หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 59-62

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

31 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ

3 หน่วยกิต

กลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

92 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน

47 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

18 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาการบริการและการท่องเที่ยว

29 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

45 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

33 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12 หน่วยกิต

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

24 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก

6 หน่วยกิต

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

87 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

27 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

60 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

30 หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

30 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

4. หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12 หน่วยกิต

 

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved