คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการการบริการ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)

 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตบริการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* ดังนี้

 

แผนการศึกษา

 

• กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการโรงแรม

 

• กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

• กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการธุรกิจงานอีเวนท์

 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (สำหรับนักศึกษารหัส 59-62)

 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตบริการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* ดังนี้

 

แผนการศึกษา

 

• กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

 

• กลุ่มวิชาการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

• กลุ่มวิชาการจัดการงานประชุมและกิจกรรมพิเศษ

 

*การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของทั้งสองสาขาขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ

 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการบริการ สามารถประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจการโรงแรม, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมหรือธุรกิจไมซ์ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารบริการด่วน และธุรกิจส่วนตัว

 

           

 

 

 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (สำหรับนักศึกษารหัส 54-58)

 

สาขาวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการธุรกิจด้าน อุตสาหกรรมการบริการ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกตามความสนใจหนึ่งกลุ่มจาก 2 กลุ่มวิชา และมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานครบ 1,600 ชั่วโมง เพื่อสำเร็จการศึกษา

 

2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก มีดังต่อไปนี้

 

• กลุ่มวิชาชีพการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

• กลุ่มวิชาชีพการจัดการการประชุมและกิจกรรมพิเศษ

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ

 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการบริการ สามารถประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจการโรงแรม, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมหรือธุรกิจไมซ์ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารบริการด่วน และธุรกิจส่วนตัว

 

ความรู้สึกจากศิษย์เก่า

 

ณาตยา ชิตชลธาร

General Manager/ โรงแรมมะลิษา วิลล่า สวีท และ โรงแรมชูการ์ปาล์มกะรนรีสอร์ท

 

คณะนี้เปลี่ยนชีวิตพี่มาก จากคนที่ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม มาได้รู้ ชอบ และภูมิใจที่ได้เรียนและทำงานในแวดวงนี้ คณะนี้ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ นักศึกษามีโอกาสฝึกงานทุกปี ทำให้เรารู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเรา เวลาทำงานจึงก้าวหน้าได้ต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องมาทดลองว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อย ตลอดการทำงาน 13 ปี พี่ได้ใช้ความรู้จากการเรียนที่นี่ ทั้งเรื่องความมั่นใจ รู้จักการวางแผนและคิดต่าง มาเกื้อประโยชน์ในการทำงาน พี่สามารถพูดได้เลยว่า ที่มีความสุขกับการทำงานทุกวันนี้ เพราะได้เรียนและทำงานมาถูกทาง

 

 

ศยามล ศิทธิฤทธิ์

Room Divisions Manager/ โรงแรมเดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

 

เรา ทำงานในแวดวงโรงแรม มักได้ยินคนพูดบ่อยๆ ว่าอยากได้เด็ก ม.อ. ไปทำงานด้วย เพราะนักศึกษามีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เลยรู้สึกภูมิใจทุกครั้ง เพราะเราก็จบจากสถาบันนี้ด้วย จุดเด่นของคณะเรา คือ รู้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการอะไร จึงสามารถสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ ที่นี่ไม่ได้สอนแค่ให้เรามีความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังสอนให้เราอดทน เพราะเราต้องฝึกงานตลอดทั้งสี่ปีที่ศึกษาอยู่ ทำให้เจอคนหลากหลาย รู้ว่าควรปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงเพื่อให้ดีต่องาน ดังนั้นเมื่อไปทำงานที่โรงแรมเชอราตันฯ จึงได้คัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่นตั้งแต่ปีแรกที่ทำงานจากนั้นอีกสามปีต่อ มาก็ได้รางวัลผู้จัดการแห่งปีด้วย จึงภูมิใจมากค่ะ

 

 

สโรพร สะระยะ

Operation Director/บริษัทโอเรียนทอล อีเว้นท์ จังวัดภูเก็ต

 

ถ้าเรียนที่นี่แล้ว ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ เราได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์จริงๆ เพราะมีอาจารย์และวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตัวจริงมาให้ความรู้ด้าน การโรงแรมและการท่องเที่ยว ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานยังทำให้เราเห็นภาพการทำงานจริงได้ชัดเจนขึ้น จึงสามารถก้าวออกไปทำงานในสายอาชีพที่ต้องการอย่างมั่นใจ ไม่มีปัญหาเรื่องของภาษา แล้วเราก็สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและมีพัฒนาการที่ดีกว่าคนอื่นด้วยครับ

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved