คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

อัพเดต การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับนักศึกษาฯ โทร. 076-276-050, 076-276-051 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1 รับสมัคร ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 กำหนดการรับสมัคร รายละเอียด ใบสมัคร
โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี * 3-11 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม * ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
ม.อ. ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี * 3-11 ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
เด็กดีศรีปวช. ** ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
โควตานักเรียนนักเรียนภาษาเด่น ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
โควตานักเรียนจบนอก *** ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์

หมายเหตุ  * สำหรับนักเรียนชั้นม.6 เท่านั้น  |  ** สำหรับศึกษาสายอาชีพ ปวช. หรือ ปวส. เท่านั้น  |   *** สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เท่านั้น

รอบที่ 2 รับสมัคร กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 กำหนดการรับสมัคร รายละเอียด ใบสมัคร
การรับนักศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ (โควตาภูมิภาค) รอกำหนดการ ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
รอบที่ 3 รับสมัคร เมษายน - พฤษภาคม 2562 กำหนดการรับสมัคร รายละเอียด ใบสมัคร
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบGAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ รอกำหนดการ ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
รอบที่ 4 รับสมัคร พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 กำหนดการรับสมัคร รายละเอียด ใบสมัคร
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (ADMISSIONS) รอกำหนดการ ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
รอบที่ 5 รับสมัคร พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 กำหนดการรับสมัคร รายละเอียด ใบสมัคร
โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC รอกำหนดการ    
โควตานักเรียนนักเรียนภาษาเด่น ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
โควตานักเรียนจบนอก *** ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์
หมายเหตุ *** สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เท่านั้น
สถานะ สีเขียว: กำลังเปิดรับสมัคร | สีแดง: ปิดรับสมัคร

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved