คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

การฝึกงาน

วัตถุประสงค์ของการฝึกปฏิบัติงาน

 

1. นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์ตรงจากอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีในชั้นเรียนสู่กระบวนการเรียนรู้จริงจากอุตสาหกรรม

3. นักศึกษาสามารถเรียนรู้สังเกตและฝึกปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายตั้งแต่งานระดับปฏิบัติการไปสู่งานบริหารจัดการได้

4. นักศึกษาสามารถพัฒนา interpersonal skills และสมรรถนะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบส่วนบุคคลหรือการทำงานเป็นทีม

5. นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการทำงานแบบ routine working และมีความรับผิดชอบต่อองค์กร

6. นักศึกษาสามารถประเมินตนเองและวางแผนชีวิตพร้อมกำหนดวัตถุประสงค์การทำงานของตนหลังผ่านกระบวนการฝึกงาน

 

วิสัยทัศน

บูรณาการความรู้เชิงวิชาการผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

 

พันธกิจ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และทักษะวิชาชีพด้านการบริการและการท่องเที่ยว คุณธรรมจริยธรรมความน่าเชื่อถือสมรรถนะสากลทัศนคติที่ดีเข้าใจความเป็นไทย ทักษะชีวิตและจิตสานึกสาธารณะ

 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายปี 2554-2557

1. บูรณาการองค์ความรู้เชิงทฤษฎีในชั้นเรียนผ่านการฝึกประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยว

2. สร้างสมรรถนะของตำแหน่งงานในด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ ASEAN

3. สร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการฝึกปฏิบัติงานเพื่อรองรับกระบวน การเลือกสถานประกอบการการติดตามผล และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน

4. พัฒนารายวิชาฝึกปฏิบัติงานของคณะฯให้เป็นไปตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่ 4 และ 6

5. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานกับภาคอุตสาหกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ

 

คุณค่าร่วม

ในระบบการศึกษาทรัพยากรมนุษย์คือบุคคลที่มีความสำคัญสูงสุดที่จะขับเคลื่อนองค์ไปสู่จุดหมายเดียวกัน

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved