คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (การจัดการธุรกิจ)

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ

 

ผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และพัฒนาสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงที่ต้องใช้นวัตกรรมและทักษะการจัดการในภาคบริการเช่น ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นภาคธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกเรียนตามความสนใจ จำนวนอย่างน้อย 21 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษาคือ

 

แผนการศึกษา

 

• แผน ก เรียนที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว หรือ

 

• แผน ข* เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ข มีสิทธ์ที่จะได้รับ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จากสถาบันที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอีก 1 ใบ)

 

* เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะฯ

 

 

แนวทางประกอบอาชีพ

 

บัณฑิตจะได้รับความรู้และมีศักยภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานในภาคบริการได้ อาทิเช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจภาคขนส่ง ธุรกิจสำรองห้องพักและตั๋วเครื่องบิน ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ อีกทั้งบัณฑิตจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการลงทุนและการบริหารธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในภาคบริการ

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved