คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

แผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการการบริการ

Study Plan for HPM 55-60

 

HPM 55 Plan A   ▪ HPM 55 Plan B
HPM 56 Plan A   ▪ HPM 56 Plan B
HPM 57 Plan A   ▪ HPM 57 Plan B
HPM 58 Plan A        HPM 58 Plan B
HPM 59 Plan A        HPM 59 Plan B
HPM 60 Plan A        HPM 60 Plan B
HPM 61         
HPM 62         
HPM 63         

 

HPM 59 plan A 's student name lists

HPM 59 plan B 's student name lists

 

 

Subject List (2019-2022)

 

▪ HPM & SIM Courses

TRM Courses

▪ General Education Courses

▪ Language Courses

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved