คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

แผนการศึกษา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ

Study Plan for SIM 61

 

SIM 61    
SIM 62    

 

 

Subject List (2019-2022)

 

▪ HPM & SIM Courses

TRM Courses

▪ General Education Courses

▪ Language Courses

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved