คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

แผนการศึกษา สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

Study Plan for TRM 55-60

 

TRM 55 Plan A   ▪ TRM 55 Plan B
TRM 56 Plan A   ▪ TRM 56 Plan B
TRM 57 Plan A   ▪ TRM 57 Plan B
TRM 58 Plan A        ▪ TRM 58 Plan B
TRM 59 Plan A        TRM 59 Plan B
TRM 60 Plan A        TRM 60 Plan B
TRM 61         
TRM 62         
TRM 63         

 

TRM 59 plan A 's student name lists

TRM 59 plan B 's student name lists

 

 

Subject List (2019-2022)

 

▪ HPM & SIM Courses

TRM Courses

▪ General Education Courses

▪ Language Courses

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved