คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)

 

ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การนำเที่ยว และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรรมจริยธรรม มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* ดังนี้

 

แผนการศึกษา

 

• ธุรกิจสายการบิน

 

• ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว

 

• การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 

*การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของทั้งสองสาขาขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษารหัส 59-62)

 

ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การนำเที่ยว และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรรมจริยธรรม มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* ดังนี้

 

แผนการศึกษา

 

• กลุ่มวิชาสหวิทยาการจัดการท่องเที่ยว

 

• กลุ่มวิชาธุรกิจสายการบิน

 

• กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว

 

*การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของทั้งสองสาขาขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

 

แนวทางประกอบอาชีพ

 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่นำเที่ยวในและต่างประเทศ ตัวแทนนำเที่ยว เจ้าหน้าที่เรือสำราญ มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำสายการบิน เจ้าหน้าที่รับสำรองบัตรโดยสารประจำสายการบิน เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติ และ เจ้าของกิจการ

 

           

 

 

 

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (สำหรับนักศึกษารหัส 54-58)

 

สาขาวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนักเรียนสามรถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกตามความสนใจหนึ่งกลุ่มจาก 3 กลุ่มวิชา และมีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานครบ 2,000 ชั่วโมง เพื่อสำเร็จการศึกษา

 

3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก มีดังต่อไปนี้

 

• กลุ่มวิชาชีพการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

• กลุ่มวิชาชีพการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

 

• กลุ่มวิชาชีพการจัดการธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

 

แนวทางประกอบอาชีพ

 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่นำเที่ยวในและต่างประเทศ ตัวแทนนำเที่ยว เจ้าหน้าที่เรือสำราญ มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำสายการบิน เจ้าหน้าที่รับสำรองบัตรโดยสารประจำสายการบิน เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติ และ เจ้าของกิจการ

 

ความรู้สึกจากศิษย์เก่า

 

ศิราภรณ์ พูลภักดี

Guest Service Officer/ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัดประจำท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

 

ประทับใจที่ได้เรียนหลักสูตรอินเตอร์ของที่นี่ เพราะทำให้เพิ่มทักษะด้านภาษาได้ประสบการณ์ตรงในการฝึกงาน และยังมีโปรแกรม Internship ที่ช่วยเราฝึกการทำงานด้านการบริการและการท่องเที่ยวก่อนทำงานจริง ช่วยเสริมความรู้ให้เชี่ยวชาญ พี่ขอแนะนำให้น้องๆ มาเรียนที่นี่ ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะ เพราะที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ทำให้เราได้เปรียบในการฝึกภาษากับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved