คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

(นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนรายงานตัว)

 

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

▪ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20,000 บาท

 

▪ ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 48,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

 

 

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

▪ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40,000 บาท โดยสามารถแบ่งจ่ายได้เป็น 2 งวด

งวดที่ 1 25,000 บาท

งวดที่ 2 15,000 บาท

 

▪ ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 96,000 บาท ต่อปีการศึกษา

โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ก่อนการลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษา

 

 

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

 

▪ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40,000 บาท โดยสามารถแบ่งจ่ายได้เป็น 3 งวด

งวดที่ 1 25,000 บาท

งวดที่ 2 7,500 บาท

งวดที่ 3 7,500 บาท

 

▪ ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 96,000 บาท ต่อปีการศึกษา

โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ก่อนการลงทะเบียนในทุกภาคการศึกษา

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved