คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

วิเทศสัมพันธ์

 

 

 

IMI University Centre, Switzerland

IMI is a leading hotel and tourism management university in Switzerland. The partnership between FHT,

PSU and IMI focuses on the offer of triple degree program to FHT students.

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved