คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาโท

 

 

 

การรับสมัครนักศึกษา

คุณสมบัติ

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับปริญญาตรีด้านอื่น โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 1 ปี.

 

2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด.

คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติโดยรวมของผู้สมัครแต่ละบุคคล มากกว่ามุ่งเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะคุณสมบัติเหล่านี้ หมายรวมถึง

▪ เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยขั้นต่ำจะต้องมีคะแนน TOEFL 500 คะแนน (173 คะแนน สำหรับการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) หรือ คะแนน IELTS 5.0 หรือ คะแนน PSU-GET ไม่น้อยกว่า 60 % หรือเทียบเท่า

▪ ผลงานทางวิชาการก่อนหน้า

▪ประสบการณ์ในการทำงานและศักยภาพในการเป็นผู้นำในสาขานั้น

ผู้สมัครซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะต้องสอบ PSU-GET ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ค่าธรรมเนียมทั้งโปรแกรม เป็นเงิน 256,000 บาท ประกอบด้วย

 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย

- ค่าอุปกรณ์การศึกษา

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า อนึ่ง สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยได้

 

▪ ปีการศึกษาที่ 1

 

- ภาคการศึกษาที่ 1:          64,000 บาท

- ภาคการศึกษาที่ 2:          64,000 บาท

 

▪ ปีการศึกษาที่ 2

 

- ภาคการศึกษาที่1:           64,000 บาท

- ภาคการศึกษาที่ 2:          64,000 บาท

 

สมัครออนไลน์

 

 

งานรับนักศึกษา

http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/index.php

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved