คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาโท

 

 

 


หลักสูตร

หลักสูตรมี 3 แผนการศึกษาดังแสดงข้างล่าง นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง

 

หมวดวิชา

 (จำนวนหน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์

แผน ก แบบ ก 2

วิทยานิพนธ์

แผน ข สารนิพนธ์

หมวดรายวิชาบังคับ

-

20

20

หมวดวิชาชีพเฉพาะ

-

12

12

หมวดวิชาเลือก

-

-

16

หมวดวิทยานิพนธ์

56

24

-

หมวดสารนิพนธ์

-

-

8

หน่วยกิตรวม

56

56

56

 

ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาชีพเฉพาะตามความสนใจเพียงหนึ่งกลุ่มจากกลุ่มต่อไปนี้

•  การจัดการการบริการ (Hospitality Management)

•  การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)

•  การจัดการงานกิจกรรม (Event Management)

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

816-572

วิทยานิพนธ์

14(0-42-0)

รวม

 

14(0-42-0)

ภาคการศึกษาที่ 2

816-572

วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

14(0-42-0)

รวม

 

14(0-42-0)

ภาคการศึกษาที่ 3

816-507

การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ *

2(2-0-4)

816-572

วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

14(0-42-0)

รวม

 

14(0-42-0)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

816-572

วิทยานิพนธ์

14(0-42-0)

รวม

 

14(0-42-0)

 

* หมายเหตุ เป็นรายวิชาแบบไม่นับหน่วยกิต

 

 

แผน ก แบบ ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาบังคับ 4 รายวิชา

รหัสวิชา

รายวิชาบังคับ

หน่วยกิต

816-501

การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงินสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว

4(4-0-8)

816-502 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)
816-503 การจัดการบุคลากรสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)
816-504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)

รวม

 

16(16-0-32)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา

816-505

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยและนวัตกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยว

4(4-0-8)

816-506 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย * 2(2-0-4)
รายวิชากลุ่มวิชาชีพเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวน 3 รายวิชา
กลุ่มการจัดการการบริการ  
816-511 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการ 4(4-0-8)
816-512

ธุรกิจขนาดย่อมและการประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ

4(4-0-8)

816-513

การจัดการกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบริการ

4(4-0-8)

  หรือ  
กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว  

816-521

ทฤษฎีการท่องเที่ยวและการปฏิบัติขั้นสูง

4(4-0-8)

816-522

แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4(4-0-8)

816-523

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการจัดการ

4(4-0-8)

  หรือ  
กลุ่มการจัดการงานกิจกรรม  
816-531 การจัดการการประชุม การท่องเที่ยวเชิงรางวัล และการแสดงสินค้า 4(4-0-8)
816-532 การวางแผนและการจัดการงานกิจกรรม 4(4-0-8)
816-533

การจัดการความเสี่ยงของงานกิจกรรมพิเศษ

4(4-0-8)
รวม   16(16-0-32)

 

ภาคการศึกษาที่ 3

วิทยานิพนธ์  
816-571 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
รวม   12(0-36-0)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

816-507

การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ *

2(2-0-4)

วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต

816-571

วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

12(0-36-0)

รวม

 

12(0-36-0)

 

* หมายเหตุ เป็นรายวิชาแบบไม่นับหน่วยกิต

 

 

 

 

แผน ข

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รายวิชาบังคับ 4 รายวิชา

รหัสวิชา

รายวิชาบังคับ

หน่วยกิต

816-501

การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงินสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว

4(4-0-8)

816-502 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)
816-503 การจัดการบุคลากรสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)
816-504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)

รวม

 

16(16-0-32)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา

รหัสวิชา

รายวิชาบังคับ

หน่วยกิต

816-505

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยและนวัตกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยว

4(4-0-8)

816-502 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)
816-503 การจัดการบุคลากรสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)
816-504 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว 4(4-0-8)

รวม

 

16(16-0-32)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา

816-505

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยและนวัตกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยว

4(4-0-8)

816-506 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย * 2(2-0-4)
รายวิชากลุ่มวิชาชีพเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวน 3 รายวิชา
กลุ่มการจัดการการบริการ  
816-511 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการ 4(4-0-8)
816-512

ธุรกิจขนาดย่อมและการประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ

4(4-0-8)

816-513

การจัดการกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมบริการ

4(4-0-8)

  หรือ  
กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว  

816-521

ทฤษฎีการท่องเที่ยวและการปฏิบัติขั้นสูง

4(4-0-8)

816-522

แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4(4-0-8)

816-523

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการจัดการ

4(4-0-8)

  หรือ  
กลุ่มการจัดการงานกิจกรรม  
816-531 การจัดการการประชุม การท่องเที่ยวเชิงรางวัล และการแสดงสินค้า 4(4-0-8)
816-532 การวางแผนและการจัดการงานกิจกรรม 4(4-0-8)
816-533

การจัดการความเสี่ยงของงานกิจกรรมพิเศษ

4(4-0-8)
รวม   16(16-0-32)

 

ภาคการศึกษาที่ 3

รายวิชาเลือก 1 รายวิชา 4(4-0-8)
รายวิชาเลือก 1 รายวิชา 4(4-0-8)
สารนิพนธ์  
816-561 สารนิพนธ์ 4(0-12-0)
รวม   12(8-12-16)

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

816-507

การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ *

2(2-0-4)

รายวิชาเลือก 1 รายวิชา 4(4-0-8)
รายวิชาเลือก 1 รายวิชา 4(4-0-8)
สารนิพนธ์  
816-561 สารนิพนธ์ (ต่อ) 2(0-6-0)
รวม   10(8-6-16)

 

* หมายเหตุ เป็นรายวิชาแบบไม่นับหน่วยกิต

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved