คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาโท

 

 

 

คู่มือแนะนำการทำสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

 

คู่มือแนะนำการทำสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

 

แบบฟอร์ม

 

สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

 

▪ การจรกรรมทางวิชาการ

 

   - ตัด หรือ คัดลอกข้อความของบุคคลอื่น

 

   - คัดลอกหรือสำเนางานของบุคคลอื่น

 

   - ไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิง (No reference)

 

   - ทุจริตในการสอบ

 

   - ว่าจ้างบุคคลอื่นทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

 

   - Turnitin

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved