คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

ฐานข้อมูลวารสาร

• ISI

-  Art and Human

-  Social and Science

 

 

• TCI

 

 

• Social Science Scopus

 

 

• TRF

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved