คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

งานตีพิมพ์

Journal

 

Textbook

 

Proceeding

 

 

 

Journal

 

ชื่อบทความวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้วิจัย /
ผู้วิจัยร่วม

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์

ชื่อวารสารที่ได้รับ
การตีพิมพ์

ตีพิมพ์ในวารสาร

 

 

 

 

นานาชาติ

ระดับชาติ

Asean Image Poisitioning : Tha Case Sduty of Vietnam

ดร.อารีย์ ถิรสัตยาพิทักษ์

ปีที่ 2552

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

 

 

/

Asean Image Poisitioning : Tha Case Sduty of Cambodia

ดร.อารีย์ ถิรสัตยาพิทักษ์

ปีที่ 2552

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

 

 

/

ภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จสำหรับอุสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย (Hotel Leadership Competencies Success in Thailand)

ดร.นารี  วีระกิจ

ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2553)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว(Jornal of Thai Hospitality & Tourism)

 

 

/

Tourism Destination Appraisal (การประเมินความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว)

ดร.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์

ฉบับที่ 1 (มกราคม-ธันวาคม 2554)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว(Jornal of Thai Hospitality & Tourism)

 

/

Beach and Coastal Survey of Thailand : What Future for Surf Tourism

Dr.Ilian Assenov 

 

Steven Andrew Martin

77-87

Vol. 3 Issue 1 ,2011

“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 : ข้อท้าทายหลักสูตรการท่องเที่ยวและการผลิตบุคลากรของประเทศเวียดนาม” 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. อารีย์ ถิรสัตยาพิทักษ์  

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555)

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทยสาขาสังคมศาสตร์ฯ 

 

 

/

“ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 : ข้อท้าทายหลักสูตรการท่องเที่ยวและการผลิตบุคลากรของประเทศกัมพูชา” 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. อารีย์ ถิรสัตยาพิทักษ์

 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว(Jornal of Thai Hospitality & Tourism)

 

/

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวขับเคลื่อนความผูกผัน และความผูกพันของพนักงงานโรงแรมอิสระในจังหวัดภูเก็ต

ดร.นารี  วีระกิจ

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2555)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว(Jornal of Thai Hospitality & Tourism)

 

/

การท่องเที่ยวแบบเมือง ธุรกิจสถานบันเทิงยามราตรีและผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรมในเมืองเก่าภูเก็ต (Urban Tourism, Nightlife Entertainment Business and its Impacts on the Socio-Culture of Phuket’Old Town)

ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร  

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555)

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทยสาขาสังคมศาสตร์ฯ 

 

 

/

Realms of tourism spa experience : the case of Chinese tourists 

ดร.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์

 

Journal of China Tourism Research (JCTR)

 

/

 

ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ  กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ (Learning each other Through Asean Tourism Education : Case Study of Singapore)

Dr.Tatiyaporn  Jarumaneerat

กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

วารสารการบริการและการท่องเที่ยว

 

 

/

Transaction cost Economics Approach

Dr.Pornpisanu  Promsivapallop 

-  

Journal of Hospitality & Tourism Research

 

 

“ทฤษฏีแรงจูงใจการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร” 

ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร  

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2555 หน้าที่ 129-148  

วารสารวิทยาการจัดการ 

 

 

/

The genesis of a new body of sport tourism literature: a systematic review of surf tourism research (1997–2011)

Dr.Ilian Assenov 

Vol. 17, No. 4, 257 – 287

Journal of Sport & Tourism

 

/

 

 

Top

 

 

Textbook

 

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้เขียน /
ผู้เขียนร่วม

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์

 

 

 

Ïntroduction to Airline Ground Service

Mr. Colin Law and Ms. Mary Doerflein

ปีที่ 2557

 

Top

 

 

Proceeding

 

ชื่อบทความวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อผู้วิจัย /
ผู้วิจัยร่วม

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์

ชื่อวารสารที่ได้รับ
การตีพิมพ์

ตีพิมพ์ในวารสาร

 

 

 

 

นานาชาติ

ระดับชาติ

TOWARDS A SURF RESOURCE SUSTAINABILITY INDEX A GLOBAL MODEL FOR SURF SITE CONSERVATION AND THAILAND CASE STUDY

Dr.Ilian Assenov

วันที่ 26-29 มิถุนายน 2555

18th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference 2012ิ

 

/

 

Measuring Post-Crisis Destination Image of Thailand as a MICE Destination

Dr. Tatiyaporn Jarumaneerat and Dr. Pornpisanu Promsivapallop.

6 – 7 September 2012, Phuket - Thailand

The 2012 International Conference on Business and Management
6 – 7 September 2012, Phuket - Thailand

 

 

Social Media Marketing and the Hospitality Industry: Evidence from Thailand

Dr. Ilian Assenov and Miss Naina Khurana

6 – 7 September 2012, Phuket - Thailand

The 2012 International Conference on Business and Management
6 – 7 September 2012, Phuket - Thailand

 

 

Developing a Surf Resource Sustainability Index as a Global Model for Surf Beach Conservation and Tourism Research

Dr.Ilian Assenov

12420

Asia Pacific Journal of Tourism Research

/

 

 

Top

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved