คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

ระบบบุคลากร

 

 

▪ ระบบประเมินการเรียนการสอน

 

▪ ระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (PSU-TES)

 

▪ ระบบส่งเกรดผลการเรียน

 

▪ ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS1) | ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS2)

 

▪ คู่มือการใช้งาน LMS2

 

▪ ระบบฝึกงาน สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

 

▪ ระบบฝึกงาน (ระบบใหม่)

 

▪ ระบบคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

▪ ระบบสารสนเทศนักศึกษา

 

▪ ระบบการจัดการผลสอบภาษาอังกฤษ

 

▪ ระบบจัดการ มคอ.

 

▪ ตรามหาวิทยาลัยที่ใช้ในหนังสือแทนตราครุฑ

▪ ระบบประเมินสมรรถนะ

 

▪ ระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์

 

▪ ระบบการประชุมออนไลน์ (คณะกรรมการคณะฯ)

 

▪ ระบบการประชุมออนไลน์ (คณะกรรมการวิชาการ)

 

▪ ระบบสารสนเทศบุคลากร

 

▪ ระบบการสืบค้นข้อมูลเงินเดือนบุคลากร

 

▪ ภูเก็ตจีเมลล์

 

▪ ระบบรายงานข้อตกลงภาระงาน

 

▪ ระบบเรียนรู้ภาษาออนไลน์

 

▪ เอกสารการเงินและพัสดุ

 

▪ ระบบเบิกเงินสวัสดิการกองทุนพนักงาน

 

▪ PSU-TPSF

 

▪ ระบบแจ้งซ่อม(งานอาคาร)

 

▪ ระบบจองรถ

 

▪ ระบบแจ้งซ่อม(งานไอที)

 

▪ ระบบตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต

 

▪ ระบบจองห้องเรียน ห้องประชุม

 

▪ งานรับนักศึกษา

 

▪ ห้องสมุด

 

▪ งานทะเบียนกลาง

 

▪ กองกิจการนักศึกษา

 

▪ ระบบรายงานลูกหนี้คงค้าง

 

 

 

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved